Kalite Güvencesi Komisyon Görev ve Sorumlulukları


KOMİSYONLARIN GÖREV TANIMLARI

 

 • BÖLÜM KALİTE KOMİSYONU: Üniversitemizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari olarak  kalite süreçlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve ilgili çalışmaların belirlenen çalışma takvimine uygun olarak izlenmesi konularında danışmanlık desteği sağlamak. İlgili kapsamda yürütülecek olan tüm çalışmaları organize etmek.
 • Bölümde kalite güvence ilkelerinin ve sisteminin oluşturulması ve sürdürülmesini sağlamak,

– Üniversite ve dekanlık kalite komisyonları ile birlikte çalışmak; bu komisyonların belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek,

– Birimin ve kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması ile kurumun ulusal ve uluslararası derecelendirme çalışmalarında başarılı olabilmesi için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek ve bu çalışmalarda üniversite ve dekanlık Kalite Komisyonlarına her türlü desteği vermek,

Akademik ve idari olarak iç değerlendirme çalışmalarını yürütmek,

– Üniversite ve dekanlık Kalite Komisyonu kararlarını ilgili bölüme duyurmak, uygulamalarını takip etmek ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemek,

 

 • AKREDİTASYON KOMİSYONU: Sosyoloji bölümü lisans programının müfredatını akreditasyon ölçütleri  ve FEDEK çalışmaları doğrultusunda düzenlemek. Bölümün akademik gelişim, düzenleme, yenilik ve müfredat uyumluluğu açısından incelemesi ve düzenli olarak yenilikler bağlamında iyileştirmeler yapılması için planlamalar yapmak.
 • Bölüm akreditasyon çalışmalarını yürütmek,
 • Akreditasyon değerlendirmelerinde ihtiyaç duyulan doküman ve malzemelerin koordineli olarak hazırlanmasını sağlamak,
 • Akreditasyon çalışmalarında güncel gelişmeleri takip ederek, ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,
 • Akreditasyon çalışmalarının koordine edilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak,
 • FEDEK Bölüm Özdeğerlendirme Raporu ve gerekli durumlarda Ara Raporunun hazırlanmasını sağlamak ve bölüm öğretim üyeleri ile birlikte bu çalışmaları yürütmek,
 • FEDEK tarafından yapılacak Bölüm inceleme ve değerlendirme ziyaretinin organize etmek.
 • EĞİTİM KOMİSYONU: Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim konularındaki iş ve işlemlerinin mevcut kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılarak yürütülmesini sağlamaktır. .
 • Derslerin FEDEK ölçütlerine göre değerlendirilmesi yapmak,
 • Yatay ve dikey geçişlerine ait bilgilerin belirlenmesi, çift anadal, yatay ve dikey geçiş başvurularının değerlendirilmesini yürütmek,
 • Eğitim-Öğretim yılı sonunda öğrenci toplantılarının yapılması ve iyileştirme önerilerinin alınmasını sağlamak,
 • Öğrenci – danışman iletişim sürecine göre danışmanlık sisteminde yapılacak olan iyileştirme önerilerinin iç paydaş döngüsüne yansıtılmasını sağlamak,
 • FEDEK’in öngördüğü ana tasarım deneyimi ile ilişkili uygulamaların izlenmesi ve geliştirme önerilerinin yapılmasını sağlamak,
 • Sınıf temsilcileri ile toplantı yapılarak eğitim amaçlarının ve program çıktılarının güncellenmesini sağlamak,
 • Eğitim-öğretim ile ilgili anketlerin güncellenmesi konusunda önerilerin geliştirilmesini gerçekleştirmek,
 • SOSYAL SORUMLULUK KOMİSYONU: Bu komisyonun görevi, toplumsal katkı ve öğrencilerin geleceğe hazırlanmasında etkili olabilecek her türlü sosyal ve kültürel etkinliklerin iç ve dış paydaşlarla birlikte planlanması ve organizasyonunu gerçekleştirilmesidir. Gönüllülük çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleri ile farkındalığı artıracak çalışmalar yapmaktır.
 • a) Bölüm öğrencileri ve öğretim elemanlarının ilgi duydukları ve duyabilecekleri sosyal sorumluluk projelerine yönlendirmek,
 • b) Bölüm öğrencilerinde ve öğretim elemanlarında toplumsal sorumluluk farkındalığı yaratmak,
 • c) Bölüm öğrencilerine ve öğretim elemanlarına toplumdaki rol model potansiyellerini hatırlatmak,
 • d) Bölüm  öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının sosyokültürel ve akademik birikimlerinden yararlanarak; sorunlara takım çalışmasıyla çözüm üretebilme yetisi sağlamak,
 • e) Geliştirilen sosyal sorumluluk projeleriyle; çocuklar, kadınlar, gençler, yaşlılar, engelliler öncelikli olmak üzere toplumun her kesiminin yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunmak,
 • f) Bu amaçlar doğrultusunda bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim çalışmaları yürütmek,
 • g) Üniversite ve Fakülte v bölümün tanınırlığını arttırmak, toplumla bütünleşmesini sağlamaktır.
 • DANIŞMA KURULUİlgili bölümde eğitim- öğretim, araştırma faaliyetleri ve hizmet sunumları öncelikli olmak üzere çeşitli konularda görüş ve önerilerde bulunmak.
 • Kalite güvencesi, akreditasyon çalışmaları ve eğitim öğretimin yenilikçi politikalarla düzenlenmesi konusunda dış paydaşlar ile birlikte çalışmalar yürütmek,
 • Üniversite ve dekanlık danışma kurulları ile birlikte çalışmak,
 • Bölüm İhtiyaçlarını karşılamak üzere planlama yapmak,
 • Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak ilgili alanda uygulama çalışmalarına destek sağlamak.